رنگ های ترافیکی
در این مقاله میخواهیم به معرفی رنگ ترافیکی سرد کلروکائوچو و رنگ سرد اکریلیک پایه آب بپردازیم و ویژگی های هر یک را بیان کنیم.
انتخاب رنگ با کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و براساس نوع روسازی ، شرایط اقلیمی و میزان تردد بسیار حائز اهمیت می باشد. ماندگاری و دوام رنگ با کیفیت رنگ ارتباط مستقیمی دارد.