رنگ های ترافیکی
رنگ ترافیکی جهت ایجاد نظم در تردد و تفکیک خطوط حرکت وسایل نقلیه مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع رنگ ترافیکی نقش ویژه ای در ایجاد نظم و ایمن سازی خیابان ها و جاده ها ایفا می کند و موجب افزایش دقت رانندگان قبل از رسیدن به موقعیت های خطر ساز...
در این مقاله میخواهیم به معرفی رنگ ترافیکی سرد کلروکائوچو و رنگ سرد اکریلیک پایه آب بپردازیم و ویژگی های هر یک را بیان کنیم.