انجمن کارفرمایی آزمایشگاه های اکرودیته استان اصفهان مشاهده گواهی
انجمن خوردگی ایران مشاهده گواهی
انجمن کامپوزیت ایران مشاهده گواهی