کاروانهای اجرایی
 کاروانهای اجرایی شرکت ریف ایران در سه گروه زیر فعالیت می نمایند:
  • اکیپ های اجرایی رنگهای ترافیکی ( گرم ، سرد ، دوجزئی ) ، علائم افقی پریفاب و نصب علائم چشم گربه ای و چشم ببری
  • اکیپ های اجرای کفپوش های صنعتی همچون پوشش های اپوکسی مخصوص کف
  • اکیپ های اجرایی زیباسازی شهری شامل : دیواره پلها ، شهربازی ها ، پارکها و فضاهای سبز ، نقوش سه بعدی پری فاب و ری لیف)
طراحی و نظارت
 این واحد آماده مشاوره  در خصوص نحوه اجرا ، نوع رنگ مصرفی ، زمان و فصل مناسب اجرای هر رنگ و نیز طراحی علائم و خطوط افقی با توجه به ترافیک منطقه و نیازهای سازمانی مربوطه می باشد.همچنین در هر نقطه کشور که کاروانهای اجرایی مشغول به کار باشند ، نماینده این واحد حضور داشته و کلیه مراحل کار را نظارت نموده تا از بروز هر گونه خطایی مخالفت به عمل آید.