رنگ آمیزی اتاق پذیرایی
اتاق پذیرایی و نشیمن از مهم ترین اتاق های هر خانه ای می باشند به دلیل اینکه تعداد وسایل قرار داده شده در این فضاها بسیار زیادتر از جاهای دیگر خانه است.