عايق كاری ساختمان
برای ثابت نگاه داشتن دمای ساختمان در فصول مختلف با صرفه جویی انرژی کمتر راهکارهای مفیدی وجود دارد.از آن جمله رعایت اصول صحیح عایق کاری بخش های گوناگون ساختمان و همچنین جلوگیری از ورود هوای بیرون به داخل ساختمان می باشد.