کانون دانش،صنعت و بازار رنگ و رزین نهادی(موسسه ای) تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی ،غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور افزایش همگرایی،همکاری ،هماهنگی ،تصمیم سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار،صنعت ،دانشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و فناوری و ارتقای نظام نوآور بخشی در عرصه توسعه و تولید کالا یا خدمات خاص تشکیل شده است.این کانون می تواند پل ارتباطی بین دانشگاه ها ،صنعت و بازار باشد و این ارتباط موجب می گردد تا ضمن تولید محصولات دانش محور ،صنعت نیازهای خود را از طریق مراکز علمی مرتفع نماید.