رزین آلكيد متوسط روغن بر مبناي اسيد چرب سويا AM-256 XY 60

آلكید رزین متوسط روغن بر مبنای اسید چرب سویا
موارد کاربرد
این رزین جهت تولیـد رنگ های تعمیـرات اتومبیلی، رنگهــای سوله با خشك شدن سریع، رنگ كابینت، رنگ های ترافیكی و اضافه كردن به رنگهای سریع خشك جهت افزایش انعطاف پذیری و سختی بالاتر و ساخت رنگهای پخت شونده و همچنین تولید لاك های نیترو سلولز بكار می رود.