رزین آلكيد متوسط روغن بر مبناي اسيد چرب سويا AM-252 W/T 55

آلكید رزین متوسط روغن بر مبنای اسید چرب سویا
موارد کاربرد
این رزین جهت تولیـد رنگــهای ماشینهای صنعتی، تعمیـرات اتومبیلی، آستریهـای صنعتی، رنگهـــای مخصوص رادیاتور و كـابینـت كـه بـه صــــــــورت اسپــــــری مصـرف می شـود، مـورد استفــاده قـرار می گیــرد.