رزین آلكيد بلند روغن بر مبناي اسيد چرب سويا AL-235 W70

آلكيد رزين بلند روغن بر مبناي اسيد چرب سویا.
موارد کاربرد
جهت توليـد رنگــهاي بــراق، نيمه براق و مات براي سطوح داخل وخـارج ساختمــان
پرايمر برای چوب و فلز
توليد جلاهاي آلكيدي و آستريهـــاي ساختماني
زيرکارها و پرايمرها