رزین آلكيد بلند روغن بر مبناي اسيد چرب سويا AL-221

آلكيد رزين بلند روغن بر مبناي اسيد چرب سویا.
موارد کاربرد
این رزين جهت تولید خمیر رنگهای سفید، الوان و نیز آسیاب پیگمنت هایی که به سختی باز می شود، همچنین در ساخت رنگهای چاپ نیز به کار می رود.