ضد زنگ اخرایی AP-520

شرح محصول و موارد کاربرد
این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت محافظت کلیه سطوح آهنی در و پنجره در داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
ویژگی ها
این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 4817 ISIRI  طراحی شده است. از ویژگی این محصول قابلیت محافظت از سطوح فلزی در مقابل خوردگی در شرایط جوی نامناسب را می توان نام برد.