ترمیم کننده ویژه M-465

ملات آماده بر پایه سیمان با دانه بندی مناسب و بدون انقباض می باشد که با توجه به پلیمر بکار رفته در ساخت این محصول، از چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیرکار برخوردار میباشد. این ماده برای ترمیم و رفع آسیب دیدگی های سطحی در سازه ها و نماهای بتنی بکار میرود و ضمن افزایش عمر مفید و دوام قطعات بتنی، نقش موثری در کاهش هزینه های ترمیم ایفا می کند.
موارد کاربرد
برای ترمیم و اصلاح کلیه آسیب دیدگیهای سطحی ، ترک خوردگی، شکستگی ،بریدگی و ناهمواری سطوح درموارد زیر بکار میرود: 
 پله ها، نماها وکلیه قطعات درجا وپیش ساخته بتنی   
مخازن بتنی آب
قطعات سیمانی، آزبستی و موزاییکی
زیرسازی موضعی کف سالنها
ترمیم و اصلاح کلیه آسیب دیدگیهای سطحی ، ترک خوردگی، شکستگی و بریدگی ها
هموار نمودن سطح
پرنمودن ناهمواریهای بتن و حفره ها