چسب سنگ RG-200

این محصول برپایه رزین پلی استر غیر اشباع و بصورت دوجزئی تولید میگردد.
موارد کاربرد
از این محصول بدلیل سخت شدن سریع و چسبندگی عالی، جهت چسباندن انواع سنگهای مصنوعی و طبیعی به یکدیگر ویا سطوح سیمانی و پرکردن منافذ ساختمان و محلهای مرطوب شامل حمام و دستشویی استفاده میگردد.