کیفیت رنگ ترافیکی: انتخاب رنگ با کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و براساس نوع روسازی ، شرایط اقلیمی و میزان تردد بسیار حائز اهمیت می باشد. ماندگاری و دوام رنگ با کیفیت رنگ ارتباط مستقیمی دارد.
کیفیت گلاسبید: وجود دانه های شیشه ای در بستر رنگ ترافیکی موجب بازتاب نور خودروها و مشاهده رنگ ها در تاریکی می گردد.دانه های شیشه ای ( گلاسبید ) دارای درجه های کیفی متفاوتی می باشند که به طول عمر و ماندگاری این عملکرد کمک شایانی می نماید.
نوع و شرایط روسازی: سطح جاده ای که خط کشی بر روی آن اجرا می گردد مهم ترین عامل تاثیرگذار بر عملکرد مواد خط کشی است. خصوصیات اصلی نظیر زبری ، تخلخل سطح و حساسیت به گرما بایستی در انتخاب رنگ ترافیکی و نوع خط کشی ها مورد توجه قرار گیرد.
آلودگی های سطح: سطح روسازی ، قبل از هر گونه خط کشی ، باید تمیز و خشک و عاری از آلودگی باشد تا امکان برقراری پیوند بین ماده خط کشی و سطح رویه بوجود آید.
شرایط اقلیمی : با توجه به گستردگی و تنوع شرایط آب و هوایی ، انتخاب نوع مواد و اجرای خط کشی باید با توجه به ویژگی های جوی هر منطقه صورت گیرد.
ویژگی هایی از قبیل : میزان ، شدت و نوع بارندگی ، حداقل و حداکثر دما و رطوبت نسبی محیط و سطح روسازی . این شرایط در زمان اجرای خط کشی و گردش سالیانه آب و هوا حائز اهمیت می باشند.
وضعیت ترافیک: شرایط ترافیکی یکی از عوامل مهمی است که باید در انتخاب نوع مواد و روش کاربرد آن ها در نظر قرار گیرد.این ویژگی ها از دو بعد ( حجم ترافیک ) و ( ترکیب ترافیک) مورد بررسی قرار می گیرد.
اجرای رنگ ترافیکی: با استفاده از اپراتورهای کار آزموده و ماشین آلات مناسب ، رنگ با ابعاد و ضخامت موردنظر مشتری بایستی اجرا گردد.سپس گلاسبید به میزان لازم بر سطح رنگ پاشش می شود . در صورت نیاز به رقیق کردن رنگ ، بایستی از تینر مخصوص و مقدار کافی استفاده نمود.
همچنین بایستی نگهداری خط از زمان اجرای رنگ تا خشک شدن کامل رنگ به بهترین نحو انجام شود و در طول این زمان به وسایل نقلیه اجازه تردد بر روی خطوط داده نشود.
ارتقاء فرهنگ رانندگی و ایجاد نظم در هنگام تردد: حرکت وسایل نقلیه در بین خطوط ضمن کاهش بار ترافیک ، نقش مهمی در عملکرد و ماندگاری خط کشی در طول زمان دارد.